Mijn favorieten

Erecode NVM


Erecode NVM
Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten en de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.
 
1. Het NVM-lid en de NVM-makelaar zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun com­municatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.
 
2. Het NVM-lid en de NVM-makelaar komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtin­gen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.
 
3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdracht­gevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-makelaars die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.
 
4. Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vast­goeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.
 
5. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-makelaar houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.
 
6. Het NVM-lid en de NVM-makelaar hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroe­rend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrok­ken te raken in een verstrengeling van belangen.
 
7. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun col­lega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun mede­werkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtge­vers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-makelaar.
 
8. Het NVM-lid en de NVM-makelaar trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemid­deling in en beslechting van geschillen.
 
9. Het NVM-lid en de NVM-makelaar treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.
 
10. Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hen verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.